Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Bij wet is geregeld dat ouders inspraak hebben t.a.v. beleid en keuzes die gemaakt worden door onze school. Dit gebeurt via de MR.

Zij laat zich regelmatig informeren over de ontwikkelingen binnen de school. De schooldirecteur heeft hierin een adviserende taak en wordt vrijwel elke vergadering uitgenodigd. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.

Namens de ouders(oudergeleding):

Nelly van Dijk(voorzitter)

Mariëlle Krooneman

Evelien Spanhaak

aspirant lid:

Wendy van den Hoek

Ellis Wielink

namens het team(personeelsgeleding):

Joan Kroese

Linda de Haan

Joop van der Heide(secretaris)

De MR brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling of wijziging van belangrijke besluiten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het schoolreglement, het activiteitenplan of het vakantierooster, maar ook om de bouwplannen en de inrichting van onze nieuw te bouwen school en het bijbehorende plein.

De notulen van de MR- vergaderingen zijn te lezen op de site van De Schaapskooi. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus toegankelijk voor belangstellende ouders. Wel is het raadzaam u schriftelijk of via de mail bij de secretaris aan te melden. U bent van harte welkom!

De MR heeft een eigen e-mailadres: mr@kindcentrumdeschaapskooi.nl

Wij zullen proberen om u zo snel mogelijk antwoord te geven of u door te verwijzen naar de juiste persoon indien uw vraag niet bij de MR thuishoort.

Verslag van de MR vergadering op 28 september 2016

Verslag van de MR vergadering op 16 november 2016

Verslag van de MR vergadering op 18 januari 2017

Verslag van de MR vergadering op 29 maart 2017

Verslag van de MR vergadering op 15 juni 2017