Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Bij wet is geregeld dat ouders inspraak hebben t.a.v. beleid en keuzes die gemaakt worden door onze school. Dit gebeurt via de MR.

Zij laat zich regelmatig informeren over de ontwikkelingen binnen de school. De schooldirecteur heeft hierin een adviserende taak en wordt vrijwel elke vergadering uitgenodigd. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.

Namens de ouders:
Daniëlle Kragt
Dominique Teunissen
Leo Tijssen (voorzitter)

Namens het team:
Joan Kroese
Corrie Meulenberg (secretaris)
Linda de Haan

De MR brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling of wijziging van belangrijke besluiten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het schoolreglement, het activiteitenplan of het vakantierooster, maar ook om de bouwplannen en de inrichting van onze nieuw te bouwen school en het bijbehorende plein.

De notulen van de MR- vergaderingen zijn te lezen op de site van De Schaapskooi. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus toegankelijk voor belangstellende ouders. Wel is het raadzaam u schriftelijk of via de mail bij de secretaris aan te melden. U bent van harte welkom!

De MR heeft een eigen e-mailadres: mrschaapskooi@deakker.nu

Wij zullen proberen om u zo snel mogelijk antwoord te geven of u door te verwijzen naar de juiste persoon indien uw vraag niet bij de MR thuishoort.

Data van alle MR vergaderingen dit schooljaar. We starten meestal om 19.30 uur in de personeelskeuken.

  • dinsdag 16 november 2021
  • dinsdag 18 januari 2022
  • dinsdag 22 maart 2022
  • woensdag 24 mei 2022
  • dinsdag 21 juni 2022

Verslag 16 november 2021
Verslag 28 september 2021