Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Bij wet is geregeld dat ouders inspraak hebben t.a.v. beleid en keuzes die gemaakt worden door onze school. Dit gebeurt via de MR.

Zij laat zich regelmatig informeren over de ontwikkelingen binnen de school. De schooldirecteur heeft hierin een adviserende taak en wordt vrijwel elke vergadering uitgenodigd. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.

mrschaapskooi@deakker.nu

Namens de ouders:
Daniëlle Kragt
Dominique Teunissen
Leo Tijssen (voorzitter)

Namens het team:
Joan Kroese
Mirjam Rozeboom (secretaris)
Linda de Haan

De MR brengt advies uit aan de schoolleiding bij vaststelling of wijziging van belangrijke besluiten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het schoolreglement, het activiteitenplan of het vakantierooster, maar ook om de bouwplannen en de inrichting van onze nieuw te bouwen school en het bijbehorende plein.

De notulen van de MR- vergaderingen zijn te lezen op de site van De Schaapskooi. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en dus toegankelijk voor belangstellende ouders. Wel is het raadzaam u schriftelijk of via de mail bij de secretaris aan te melden. U bent van harte welkom!

De MR heeft een eigen e-mailadres: mr@kindcentrumdeschaapskooi.nl

Wij zullen proberen om u zo snel mogelijk antwoord te geven of u door te verwijzen naar de juiste persoon indien uw vraag niet bij de MR thuishoort.

Data van alle MR vergaderingen dit schooljaar. We starten meestal om 19.30 uur in de personeelskeuken.

  • dinsdag 27 oktober 2020
  • dinsdag 19 januari 2021
  • dinsdag 16 maart 2021
  • woensdag 12 mei 2021
  • dinsdag 6 juli 2021

Verslag 6 juli 2021
Verslag MR 27 mei 2021
Verslag MR 16 maart 2021
Verslag MR 15 februari 2021
Verslag MR 27 oktober 2020
Verslag MR 23 september 2020
Verslag MR 2 juli 2020
Verslag MR 25 mei 2020
Verslag MR 14 januari 2020
Verslag MR 4 november 2019
Verslag MR 26 september 2019