Ouders

About us

Ouders

Als ouder of verzorger krijgt u vrijwel dagelijks te maken met onze school, peuterspeelzaal of BSO. Wederzijdse betrokkenheid en een goede verstandhouding helpt om het onderwijs aan uw kind verder te verbeteren en nog meer te laten aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. Daarom streven we naar een fijne sfeer, een open houding en duidelijke communicatie. Daarnaast kunt u als ouder ook dingen doen. Op veel plekken binnen het Kindcentrum wordt regelmatig een beroep gedaan op de goodwill en inzet van ouders en verzorgers. Het is geweldig om zo samen vorm te geven aan de positieve omgeving waarin de kinderen en het onderwijs tot hun recht kunnen komen.

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is ver plicht voor iedere school en bestaat uit personeelsleden en ouders. Voor de MR is een wettelijke regeling in het leven geroe pen waarin de rechten en plichten vermeld staan. Op ons Kindcentrum streven we naar een MR van zes personen: drie ouders en drie teamleden. De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de school. Alle plannen, vernieuwingen en werving en selectie van nieuwe mede werkers worden met de MR besproken en worden ter advisering dan wel instemming voorgelegd. De MR kan, wanneer zij daar reden voor ziet, een geschil aangaan. De MR doet dit via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner voor bovenschoolse zaken en is gesprekspartner van het bestuur van Stichting De Akker. Ouders en medewerkers nemen bij vragen of opmerkingen in principe eerst contact op met de MR. Dit kan rechtstreeks met een van haar leden maar ook via het emailadres.

Email: mrschaapskooi@deakker.nu
About us

Meer weten?

Lees meer over het team van Kindcentrum De Schaapskooi